Drivmedel

Beskrivning av drivmedel och dess olika kategorier som finns i appen Tanka Grönt

Bensin 95

Bensinens grundläggande egenskaper, som bränsle i ottomotorer, är att den ska förgasas och blandas med luft för att bilda en brännbar gasblandning och att blandningen ska brinna jämnt utan att detonera. Bensin tillsätts i en luftström i motorns insugsystem, antingen i en förgasare eller genom att bensinen sprutas in med injektorer. Bensinen ska förgasas lätt och det ska finnas rätt mängd bensin i förhållande till luftmängden.

Bensinens två grundläggande egenskaper är flyktighet och oktantal. Flyktigheten står för bensinens förångningsegenskaper, som normalt definieras med en destillationskurva. Oktantalet definierar knackningsresistensen. Olika typer av kolföreningar har olika oktantal. Referenskolväten för oktantal är dels en grenad kedja kolatomer, iso-oktan, som har fått värdet 100, och dels en rak kedja kolatomer, normal-heptan, som har fått värdet 0. Bensin som i en testmotor knackar lika mycket som en blandning av 95 % iso-oktan och 5 % normal-heptan har oktantalet 95.

Läs mer

Bensin 98

Bensinens grundläggande egenskaper, som bränsle i ottomotorer, är att den ska förgasas och blandas med luft för att bilda en brännbar gasblandning och att blandningen ska brinna jämnt utan att detonera. Bensin tillsätts i en luftström i motorns insugsystem, antingen i en förgasare eller genom att bensinen sprutas in med injektorer. Bensinen ska förgasas lätt och det ska finnas rätt mängd bensin i förhållande till luftmängden.

Oktantalet hos bensinen är viktigt och anges med RON-talet (Research Octane Number) och är det som anges på pumpen vid stationen samt MON-talet (Motor Octane Number). BLYFRI 95 bensin ska ha ett lägsta RON om 95 medan BLYFRI 98 ska ha ett lägsta RON om just 98.

Läs mer

Diesel

Diesel är ett flytande drivmedel anpassat för dieselmotor-teknik. Av benämningen diesel Mk1 framgår inte om produkten är fossil, förnybar eller en mix därav, utan avser enbart att drivmedlet uppfyller vissa tekniska krav såsom den europeiska standarden EN590 samt svensk standard SS155435 för miljöklass 1. Vid användning av ex benämningen Diesel B7 avser att produkten innehåller 7% förnybart innehåll, vilket normalt utgörs av RME (rapsmetylester). Diesel Mk1 är sedan lång tid tillbaka ett väl beprövat och driftsäkert drivmedel som kan nyttjas via dieselmotorteknik med hög verkningsgrad, jämfört med Otto-motorns lägre verkningsgrad.

Läs mer

Dieselmix

DieselMix är ett samlingsnamn för att beskriva dieselprodukter f.n. bestående av ex. HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) och RME (rapsmetylester) som inblandning i vanlig diesel. Syftet med högre inblandning är att öka andelen förnybart drivmedel utan att behöva byta infrastruktur och fordon. Detta tack vare att produkterna inom DieselMix uppfyller samma tekniska krav som exempelvis Diesel Mk1 ovan (EN590). Denna inblandning brukar ibland kallas drop-in.
Drivmedelsmarknaden har de senaste åren utvecklas snabbt med allt högre andel förnybart innehåll. Inledningsvis var denna andel låginblandning med ca 5%, men idag förekommer flera produkter på mellan 20-50% förnybar andel. Möjligheter finns att tillverka HVO från en bred råvarubas såsom slakteriavfall, fiskavfall, frityroljor och andra vegetabiliska oljor från raps, palm, majsproduktion m.m.

Läs mer

HVO 100

HVO100 är ett förnybart dieseldrivmedel som har mycket snarlika egenskaper som vanligt diesel. HVO står för Hydrerade Vegetabiliska Oljor. Benämningen HVO100 avser att drivmedlet till 100% består av HVO, till skillnad från inblandning (drop-in). Likheten med vanlig diesel gör att det ofta inte behövs specialbyggda fordon eller tankanläggningar. För att använda HVO100 behöver respektive fordons- eller maskintillverkare ge sitt godkännande avseende eventuell påverkan på garanti och service. Orsak till detta är att HVO100 inte uppfyller EN590 (specifikationen för standarddiesel) på grund av något för låg densitet.
Ett stort antal, men inte alla, fordons- och maskinleverantörer på europeisk marknad har redan givit sitt godkännande och utfört certifiering gentemot EN15940 (ny standard för HVO). Möjligheter finns att tillverka HVO från en bred råvarubas såsom slakteriavfall, fiskavfall, frityroljor och andra vegetabiliska oljor från raps, PFAD, palmolja, majsproduktion m.m.

Läs mer

RME 100

RME100 är förnybart drivmedel anpassat för dieselmotorteknik. Slutprodukten består till 100% av RME (RapsMetylEster) därav namnet RME100. För fordonsdrift på RME100 behövs godkännande från respektive fordons- eller maskintillverkare, avseende eventuell påverkan på garanti och service. Detta då RME100 avviker från EN590 (specifikationen för vanlig diesel) men uppfyller standarden EN14214. RME100 kan under rätt förutsättningar och godkännande användas i dieselmotorer. RME100 skiljer sig från vanlig diesel bland annat avseende bättre klimatprestanda, högre densitet, mer temperaturkänsligt samt aggressivt mot vissa material. Inom RME100 förekommer det olika produktkvaliteter som kan påverka ex. köldtålighet.

Läs mer

E85

E85 är avsedd för bränsleflexibla bilar med explosionsmotorer (ottomotorer), s.k. Flexifuel-fordon. Dessa bilars motorer är anpassade för att kunna köra på bensin, E85 eller vilken blandning som helst mellan dessa två bränslen. E85 är INTE avsedd att tankas i vanliga bensinbilar som inte är godkända för detta drivmedel.

Med E85 kan startproblem uppstå vid relativt måttligt låga temperaturer och emissionerna kan bli extra höga när motorn startar. En lösning är att vintertid använda bränsle med högre bensininnehåll. Svensk standard för E85, SS 15 54 80, anger vinter- respektive sommarkvalitet för E85. Kraven för vinter E85 innebär en högre andel bensin samt en högre flyktighet på bränslet för att hjälpa motorn kallstarta (vanlig bensin har också säsongsvariation i sin flyktighet av samma skäl). Ett sätt att förbättra problemet är att använda motorvärmare. En motorvärmare förbättrar både startbarhet och minskar kallstartsemissioner men är inte möjlig att använda vid alla tillfällen och därför krävs en vinterkvalité.

Läs mer

ED95

ED95 är ett förnybart etanoldrivmedel som anpassats för dieselmotorteknik, vilket tillämpas främst på tyngre fordon såsom lastbil och buss. Drygt 90% av slutprodukten består av alkoholen etanol. Etanolen framställs i huvudsak genom jäsning och destillering av socker- eller stärkelserika grödor. Resterande del i produkten är tändförbättrare med mera. ED95 uppfyller inte EN590 (specifikationen för standarddiesel) men den uppfyller standarden SS155437. För att kunna tanka ED95 krävs särskilt fordon som är anpassat för ED95-drift.

Sedan ett antal år tillbaka finns ett antal lastbilar samt kollektivbussar i Sverige som drivs på ED95. För närvarande finns ett fåtal tankstationer för ED95 i Sverige, men arbete pågår för uppbyggnad. I Sverige finns, för närvarande, två leverantörer av ED95 – SEKAB (Örnsköldsvik) och Lantmännen Agroetanol (Norrköping). SEKAB:s produkter heter ED95 Standard, ED95 Premium resp. ED95 Premium Pure, medan Agroetanol benämner sin produkt Agro Cleanpower 95.

Läs mer

Biogas 100 – Komprimerad

Fordonsgas är ett drivmedel som består av biogas, naturgas eller kombinationer av de båda. Biogas är ett helt förnybart bränsle som framställs av biomassa och består till största delen av metan. Biogas används till produktion av värme och el eller som fordonsgas. Den kan också användas som råvara eller energikälla inom industrin. Fordonsgas är ett av de drivmedel som har absolut lägst klimat- och miljöpåverkan. Jämfört med bensin och diesel är utsläppen av koldioxid upp till 90 procent lägre med biogas. Dessutom ger gasdrivna fordon sänkta utsläpp av kväveoxider och partiklar. Gasen komprimeras till högt tryck, ca 200 bar innan den tankas i fordon speciellt anpassade för gasdrift.

Läs mer

Fordonsgasmix – Komprimerad

Fordonsgas är ett drivmedel som består av biogas, naturgas eller kombinationer av de båda. Biogas är förnybart och tillför inte någon ny koldioxid. Naturgas är ett fossilt bränsle som dock har en minskad miljöpåverkan jämfört med bensin och diesel. Fordonsgas är som det låter en gas som kan tankas i gasform (CNG – komprimerad gas) eller som flytande gas (LNG). I Sverige har metangasen mestadels sitt ursprung från biogasproduktion som bidrar till stor miljö- och klimatnytta. Utöver biogas består ca 1/4 av totalmängden fordonsgas i Sverige av fossil naturgas. I Sverige finns ett mycket stort antal lokala biogasproducenter. För närvarande finns i Sverige drygt 160 tankstationer för komprimerad gas (CNG).

Läs mer

Biogas 100 – Flytande

Fordonsgas är ett drivmedel som består av biogas, naturgas eller kombinationer av de båda. LBG är biogas i flytande form, biogas är en 100 procent förnybar produkt. Biogas bildas genom nedbrytning av organiskt material. Flera olika källor kan vara basen för tillverkning, exempelvis reningsverk, soptippar och jordbruk.

Läs mer

Fordonsgasmix - Flytande

Fordonsgas är ett drivmedel som består av biogas, naturgas eller kombinationer av de båda. Personbilar är av typen bi-fuel, det vill säga de kan köras på både fordonsgas och bensin, medan tyngre fordon som lastbilar och bussar enbart är anpassade för gas. För långväga transporter på väg används flytande fordonsgas, flytande biogas (LBG) eller flytande naturgas (LNG).

Läs mer

El

En elbil drivs av ett batteri. Batterierna för elbilar har utvecklats i snabb takt, och blivit effektivare och billigare. Den här typen av laddbara, stora batterier kan få betydelse också för hela energisystemet, eftersom de kan jämna ut användningen av el mellan perioder då det är överskott och perioder när det råder brist på el i systemet.

När man ska ladda sin elbil finns det olika typer av lösningar. Man kan antingen ladda sin elbil direkt via ett vanligt eluttag med en laddenhet eller via en laddstation anpassad för just elbilar. När det gäller laddning via ett vanligt vägguttag är detta något flera biltillverkare endast rekommenderar under en kortare tid och ej som en permanent lösning, detta på grund av händelser med överhettning och i värsta fall brand. När man laddar sin bil via en laddstation kan det antingen vara en traditionell laddare med växelström eller en snabbladdare med likström. Samlingsordet för alla typer av laddlösningar kallas för EVSE och avser hårdvara och mjukvara (kommunikation med bilen) för laddning av elbilar.

Läs mer

Vätgas

Vätgas består av två väteatomer och har den kemiska beteckningen H2. Väte är både det vanligaste och det lättaste grundämnet. Vid rumstemperatur och normalt tryck är väte gasformigt. Energidensiteten är hög per massenhet, men låg per volymenhet. Det sistnämnda gör det utmanande att lagra och transportera vätgas på ett effektivt sätt. Vätgas är även en energibärare precis som elektricitet. Det betyder att vätgas inte är någon primär energikälla, men kan användas för att lagra, transportera och tillhandahålla energi. Flexibiliteten är stor eftersom vätgas kan produceras ur alla typer av energikällor.

Vätgas kan användas som energi i bränsleceller. En bränslecell är en energiomvandlare som på ett effektivt sätt kan användas för att göra om vätgasens kemiska energi till elektricitet och värme. Restprodukten är rent vatten, H2O, då syre från luften används. Bränsleceller kan ersätta förbränningsmotorer i fordon där de driver elmotorer.

Läs mer

AdBlue

Vid förbränning av drivmedel i fordon uppstår ett antal olika typer av luftutsläpp, däribland kväveoxider. Under ca 20 års tid har utsläppskraven kontinuerligt ökat på fordon. På tunga fordon, och numer även personbil, används benämningen euroklass. Fr.o.m. framför allt euroklass 6 på lastbil har s.k. SCR-teknik införts för att klara de höga utsläppskraven. SCR är en förkortning på Selective Catalytic Reduction. En del i SCR-tekniken att tillföra AdBlue, en färglös och är giftfri vätska.

Läs mer

Spolarvätska

Spolarvätska är en vätska som finns och används i bilar. Syftet med denna vätska är att den tillsammans med bilens vind- och bakrutetorkare ska göra så att rutorna i bilen ska vara rena. Detta är viktigt för att föraren hela tiden ska ha en bra sikt, och inte se en smutsig ruta. När man spolar med spolarvätska i bilen kan detta i vissa fall även omfatta bilens strålkastare tillsammans med bladtorkningen.

Läs mer

Alkylatbensin

Alkylatbensin är en extra ren form av bensin som gör störst hälso- och miljömässig nytta i en äldre 2-taktsmotorer och i handhållna småmaskiner där användare direkt utsätts för avgaserna.

Alkylatbensin innehåller i stort sett inga av de skadligaste kolvätena bensen eller andra aromater eller olefiner. Tillgången på alkylatbensin är begränsad och det är därför viktigt att den används där hälso- och miljönyttan är som störst. I moderna bilmotorer med avgasrening är miljönyttan nästan obefintlig och alkylatbensinen bör därför inte användas där. Genom att använda miljöanpassad alkylatbensin i din äldre 2-taktsmotor kan du mycket effektivt minska effekterna på miljön. Alkylatbensin uppfyller inte specifikationerna för bensin till fordon och därmed gäller inte heller eventuella fordonsgarantier om den används i bilmotorer.

Läs mer